Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol voor de arbeidsmarkt. In het huidige arbeidsrecht ligt de nadruk op het blijvend ontwikkelen van competenties voor en door de werknemer. Op die manier blijven mensen bij en blijven zelf ook wendbaar en beschikbaar op de arbeidsmarkt. Dat prikkelt zowel werkgever als werknemer tot continue investeringen in competenties bij een krapper wordende arbeidsmarkt. Iets dat cruciaal is, omdat de beroepsbevolking vergrijst, en ook de horeca in de toekomst voldoende medewerkers nodig heeft.

De wetgeving richt zich steeds meer op de individuele rechtspositie van de werknemer ten opzichte van de werkgever (minder opvolgende contracten bepaalde tijd; minder nul-urencontracten). De ontslagbescherming is gedetailleerd vastgelegd in wetgeving met:

  • een preventieve toets door UWV op economische noodzaak;
  • een rechterlijke toets op andere redenen;
  • en met behoud van de mogelijkheid van beëindigingsovereenkomsten

Zonder dossiervorming is ontslag moeizaam en kostbaar. Het beëindigen of niet voortzetten van de dienstbetrekking voor bepaalde of onbepaalde tijd van 2 jaren of langer verplicht de werkgever tot betaling van een transitievergoeding van 1/6 maand per halfjaar dienstbetrekking.

Standpunt CVE Arbeidsrecht

CVE vindt dat arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels de arbeidsinzet en productiviteit moet dienen. De combinatie van werk en privé mag niet leiden tot eenzijdige rechten die slechts afbreuk doen aan inzetbaarheid en productiviteit. CVE vindt reparatie van de Wet werk en zekerheid noodzakelijk:

  • Terug naar 3 contracten in 3 jaren met een tussenpoos van 3 maanden.
  • Er moeten minder wettelijke beperkingen zijn om arbeidsovereenkomsten flexibel te kunnen aangaan en opzeggen.
  • De mogelijkheid om van wettelijke bepalingen af te wijken moet worden verruimd (driekwart dwingend recht). Dit moet niet alleen mogelijk zijn met een cao maar ook bij individuele arbeidsovereenkomsten. Denk hierbij aan afwijkingen op het gebied van het aantal contracten bepaalde tijd, de proeftijd, zondagsarbeid en nachtarbeid.